Medezeggenschapsraad


De Medezeggenschapsraad (M.R.) is een orgaan waarin zowel ouders als leerkrachten zitting hebben. Deze raad kan voorstellen doen en standpunten kenbaar maken aan de schoolleiding.
De bevoegdheden van de M.R. zijn vastgelegd in het zogenaamde medezeggenschapsreglement.

Eén ouder of één leerkracht heeft tevens zitting in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Dit is een raad waarin alle scholen van de stichting Openbaar Primair en Voortgezet Onderwijs Noord Groningen "tussen Lauwers en Eems", kort gezegd: "Schoolbestuur L&E", vertegenwoordigd zijn. Deze raad heeft bepaalde schooloverstijgende bevoegdheden.

Medezeggenschapsraad 

Sieneke Zijstra (personeelsgeleding)
Nienke Compier (personeelsgeleding)
Herman Hegge (oudergeleding, voorzitter)
Kim Bos (oudergeleding)
Jolanda Oostema (oudergeleding)

Gemeenschappelijk medezeggenschapsraad

Peter Edward Bos (oudergeleding)

Via onderstaande link kunt u het jaarverslag MR 2019-2020 downloaden

Jaarverslag Medezeggenschapsraad 2020.pdf