Mandegoud
Medezeggenschapsraad


De Medezeggenschapsraad (M.R.) is een orgaan waarin zowel ouders als leerkrachten zitting hebben. Deze raad kan voorstellen doen en standpunten kenbaar maken aan de schoolleiding.
De bevoegdheden van de M.R. zijn vastgelegd in het zogenaamde medezeggenschapsreglement.

Eén ouder of één leerkracht heeft tevens zitting in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Dit is een raad waarin alle scholen van de stichting Openbaar Primair en Voortgezet Onderwijs Noord Groningen “tussen Lauwers en Eems”, kort gezegd: “Schoolbestuur L&E”, vertegenwoordigd zijn. Deze raad heeft bepaalde schooloverstijgende bevoegdheden.

In de Medezeggenschapsraad hebben momenteel zitting:

Ouders:

Urban Hansma (voorzitter)
Mieke Frijters
Natasja Westers

Namens het personeel:

Franca Valstar
Sieneke Zijlstra
Nienke Compier


Via de onderstaande link kunt u het jaarverslag MR 2016-2017 downloaden
Jaarverslag medezeggenschapsraad 2016-2017