Mandegoud

De identiteitscommissie

Om binnen de samenwerkingsschool ieder goed tot zijn recht te laten komen is er een identiteitscommissie in het leven geroepen. Deze commissie bestaat uit 2 leden van elke geleding (Protestants Christelijk, Rooms Katholiek, Openbaar). De identiteitscommissie adviseert de directeur bij zaken die de bijzondere identiteit van Mandegoud betreffen.
 

Uitgangspunten van de identiteitscommissie:

 • PrincipiŽle gelijkwaardigheid van en respect voor de godsdienstige en levensbeschouwelijke achtergrond van allen.
 • Het bovenstaande dient tot uiting te komen in:
  • de omgang met elkaar
  • het pedagogisch handelen van onderwijsgevenden
  • het onderwijskundig programma.
 • Aan het bovenstaande wordt vorm en inhoud gegeven door uit te gaan van normen en waarden ontleend aan het Christendom en andere in de Nederlandse traditie erkende levensbeschouwelijke en maatschappelijke overtuigingen.
Taken en bevoegdheden:
 • Het mede bewaken van de identiteit van de school.
 • Overleg met directie (team) over de invulling, voortgang, evaluatie en planning van activiteiten op identiteitsgebied.
 • Mede zorg dragen voor een goede communicatie met ouders omtrent identiteitszaken.
 • Gevraagd en ongevraagd advies geven aan het schoolbestuur c.q. voorstellen te doen m.b.t. identiteitszaken.
 • Een adviserende rol bij benoeming, schorsing en ontslag van directie en personeel, daar waar de identiteit van de school in het geding is.

De identiteitscommissie is een belangrijk orgaan binnen  onze school waar ouders terecht kunnen met vragen over identiteit en de invulling ervan in de school.

In de identiteitscommissie hebben momenteel zitting:


Herman Hegge
Jeanette Scholtens
Nynke Mulder
Theo Jansen
Annelies Blomsma
Anja Vink
 


Via onderstaande links kunt u de volgende documenten downloaden:

16-17 jaarverslag Identiteitscommissie

Beleidsplan Identiteit september 2016